• Khoan giếng gia đình, công nghiệp, tưới cây
• Hạ mực nước ngầm công trình, nhà ở
• Khoan hạ tiếp địa, khoan cọc tiếp địa
• Sửa, thổi giếng khoan